GIMS – A revolutionerande geospatial dataplattform

GIMS - Plattformen

Geospatial Intelligence Management System (GIMS) är utvecklat för snabb och effektiv spridning av data över och mellan organisationer. GIMS följer de högsta säkerhetskraven för interoperabilitet mellan Nato-länder. 

GIMS är ackrediterat och används av norska försvaret sen 2016 med beprövad interoperabilitet i världsklass vid CWIX.

Centralt geospatialt system

GIMS agerar som ett central geospatialt bibliotek som med högsta säkerhet hanterar över 100 dataformat och scannar extern information. GIMS är den perfekta plattformen för att stödja alla vapenslag, lokationer och specialuppdrag med aktuell och kvalitetssäkrad data.

Skalbarhet

Varje installation är konfigurerad och integrerad för att möta våra kunders högsta krav på informationssäkerhet och interoperabilitet oavsett molnbaserad eller lokal installation. Baserat på väl beprövade koncept (caching, klustring, lastbalansering, distribution och delegering) ger det obegränsad skalning både vertikalt och horisontellt.

Interoperabilitet

GIMS säkerställer interoperabilitet och snabb effektiv spridning av data över och mellan organisationer genom avancerad katalogisering av all data och metadata enligt NATO- och OGC-standarder. Detta kopplar samman försvarsorganisationens geosystem från ledning ner till specifika uppdragsklienter för att uppnå "Fighting off the same map".

Säkerhet

För våra kunder är säkerhet högsta prioritet. GIMS grundläggande design där ett dataset bara skall registreras en gång. GIMS distribuerar sedan respektive dataset automatiskt till behöriga användare.

Säkert dataflöde

En unik funktion inom GIMS är datapumpsystemet som möjliggör säker delning av data från lägre till högre säkerhetsnivåer (från allmän åtkomst till över NATO Secret). Ett avancerat diodsystem säkrar dataflödet mellan säkerhetsnivåer och organisationer.

Finkornig säkerhet

Finkornig säkerhet stöder rollbaserad och individuellt uppsatt tillgång till ett dataset. Detta möjliggör en ytterligare dimension förmågan att styra säkerhetsåtkomsten till datamängder associerade med specifika sekretessbelagda operationer.

Datakvalitet

GIMS hanterar både manuell och automatiserad regelbaserad kvalitetssäkring av all data i fleranvändarmiljö. Dataset med låga kvalitetsnivåer kan kombineras med validerad information som ger användare och beslutsfattare förtroende för att innehållet är korrekt, aktuellt och relevant.

Trafikljussystem

GIMS trafikljusbaserade datasäkringslogik gör att all data enkelt kan kvalitetsbedömas. Trafikljussystemet tillåter ackrediterade användare att godkänna nya dataset genom ett konfigurerbart arbetsflöde. Trafikljussystemet har tre nivåer, rött, gult och grönt – där grönt är högsta och fullt säkrade datanivå med tillhörande geodatatjänster.

Detta gör att icke-klassificerad öppen data kan bedömas och kombineras med validerad information vilket ger användare och beslutsfattare förståelse för hur aktuellt och relevant innehållet är.

Avancerad katalogisering

All data görs tillgänglig och sökbar för registrerade användare, oavsett om den lagras lokalt eller någon annanstans. Funktioner inkluderar automatiserad genomsökning och publicering av webbtjänster. GIMS-instanser synkroniseras med varandra och mellan säkerhetsnivåer i realtid. Den inbyggda funktionen för lagringsoptimering inkluderar identifiering av dubbletter och redundanser.

sv_SE