Anpassade lösningar med hög säkerhet för Public Safety sektorn

T-Kartors plattform möjliggör samarbete mellan alla aktörer inom Public Safety, krishantering och civilförsvar genom att tillhandahålla säker information för beslutsstöd.

GIMS,ett ledningssystem för samlad lägesbild

T-Kartors GIMS plattform ger en samlad lägesbild till MSB, Trafikverket och räddningstjänster för effektiv krishantering, samtidigt som högsta informationssäkerhet säkerställs mellan alla relevanta aktörer i en krissituation.

Kundexempel - Public Safety


MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB använder T-Kartors GIMS system med samlad lägesbild för att simulera olika scenarios vid utbildning av personal inom räddningstjänsten.


Trafikverket

T-Kartor har i nära samarbete med Trafikverket utvecklat och levererat deras nya operativa ledningssystem OLS (Operativt Lednings System), baserat på T-Kartors GIMS plattform.


Räddningstjänsten Alingsås

T-Kartor har tillsammans med flera räddningstjänster i Sverige utvecklat ett intuitivt och användarvänligt ledningssystem för att ge en samlad operativ bild av pågående händelser.


sv_SE